ZARZĄDZENIE NR 277/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr151/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząb
 

ZARZĄDZENIE NR   277/2014

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr151/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Zarządzenie Nr 151/2014

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 9 maja 2014 roku

 

 

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 • 1

 

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, stanowiący załącznik Nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.

 

 • 2

 

 1. Zasady podpisywania pism w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 2 do przedmiotowego zarządzenia.
 2. Zasady planowania pracy w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 3 do przedmiotowego zarządzenia.
 3. Zasady działania wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 4 do przedmiotowego zarządzenia.
 4. Wykaz jednostek organizacyjnych, samorządowych zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 5 do przedmiotowego zarządzenia.
 5. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 6 do przedmiotowego zarządzenia.

 

 • 3

 

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 • 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z późniejszymi zmianami.

 

 • 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2014 roku.

Załączniki:

Zarządzenie nr_277 2014
Zarządzenie nr_151 2014

Metryczka:

Wytworzył: Wójt
Data wytworzenia: 06.08.2014
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 15.12.2015