O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r.               a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI :

 

Samodzielny lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 9/6 w granicach działki nr 550/12 o pow. 0.0136 ha, poz. rej. G. 44, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041392/4. Lokal położony jest na poddaszu i składa się z pokoju i kuchni-pokoju o pow. użytkowej 17,80 m2. Udział w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku                          i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 8/100 części.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –  13.400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).            

Wadium wynosi – 1.340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych).

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21.12.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 roku w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszanej-mieszkaniowej i usługowej.

Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy                       w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości nie później niż do dnia          20 lutego 2020 r. roku na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (dowód wpłaty powinien zawierać numer działki i miejscowość w której położona jest dana nieruchomość).
  1.     Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
  1. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
  3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

W/w dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi nabywca.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarcia aktu notarialnego.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu                             w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19

lub pod nr telefonu 729057846, 729057859.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 09.01.2020
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 13.01.2020