U C H W A Ł A  nr  XII/93/2019

Rady  Gminy  Kamieniec  Ząbkowicki

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr III/21/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

  • załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący wieloletnią prognozę finansową, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  • załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  • załącznik nr 3 do uchwały, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 Bernadeta Chodasewicz

 

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą aktualizują pierwotne założenia prognozy wynikające z podjętej w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr III/21/2018. Dane dla roku 2019 w zakresie dochodów, wydatków, ulegają zmianie i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

– dokonano zmiany limitu zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” oraz dotyczącym utworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki;

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące rewitalizacji romantycznego zespołu pałacowo-parkowego.

Załączniki:

Scan
Scan 2

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 30.10.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.11.2019