U C H W A Ł A  nr  XII/94/2019

Rady  Gminy  Kamieniec  Ząbkowicki

z dnia 30 października 2019 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

 1. Ustala się :

– łączne planowane dochody budżetu gminy w kwocie       –           37 172 952,19 zł

– łączne planowane wydatki budżetu gminy w kwocie        –           40 433 028,19 zł

– deficyt budżetu gminy w wysokości       –       3 260 076,00 zł.

 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 260 076,00 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków i kredytu.

§4

Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 3 800 076 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 540 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§5

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/88/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2019, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/88/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, określający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2019, zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 §7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                 Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

 1. zwiększenia w dz. 010 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.;
 2. zmiany w dz. 630 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” oraz wydatków bieżących dotyczących realizacji wskazanego zadania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska;
 3. zmniejszenia w dz. 700 planu wydatków na zadaniu „Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej” oraz „Wykup nieruchomości”;
 4. zwiększenia w dz. 750 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” w związku z wprowadzonymi zmianami zarządzeniem nr 331/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 5. zwiększenia w dz. 801 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu;
 6. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
 7. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
 8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” oraz zmniejszenia na zadaniach „Zakup samochodu ciężarowego służącego do wywozu nieczystości stałych”, „Zakup samochodu asenizacyjnego służącego do wywozu nieczystości płynnych” i „Zakup lekkiego samochodu asenizacyjnego służącego do wywozu nieczystości płynnych”;
 9. zwiększenia w dz. 852 i 921 planu dotacji podmiotowych dla Gminnego Centrum Kultury i Centrum Integracji Społecznej oraz zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy;
 10. zmiany w dz. 921 nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Ożarach, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy” na „Budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach, ogrodzenia terenu, wraz z budową placu zabaw przy świetlicy” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim etapy I i II”.

 

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

 

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2019 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 540 000 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 3 260 076 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków i kredytu.

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

 

 

Wyszczególnienie Zapis przed zmianami Zmiana Zapis po zmianie
1 2 3 4
Dochody 36 662 733,75 + 510 218,44 37 172 952,19
Wydatki 39 922 809,75 + 510 218,44 40 433 028,19
wynik budżetu /+-/ – 3 260 076   – 3 260 076
Przychody 3 800 076 3 800 076
Rozchody 540 000 540 000

Załączniki:

Uchwała RG 2019_94_XII (1) zmiany budzet
Uchwała RG 2019_94_XII (2) zmiany budzet
Uchwała RG 2019_94_XII (3) zmiany budzet
Uchwała RG 2019_94_XII (4) zmiany budzet
Uchwała RG 2019_94_XII (5) zmiany budzet

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 30.10.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.11.2019