UCHWAŁA NR XI/91/2019

RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 27 września 2019 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje:

§1

W związku ze skargą mieszkańca wsi Doboszowice OR.1510.6.18  na działalność Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki stwierdza się, że skarga pozostaje w całości bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                            Bernadeta Chodasewicz

 Uzasadnienie

 

W dniu 29.08.2019 r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do rozpatrzenia Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki skargę mieszkańca wsi Doboszowice  na działalność Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Mieszkaniec  postawił Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki następujące zarzuty: zaniedbywania i zapominania o miejscowości Doboszowice, braku sklepu, szkoły podstawowej , przedszkola, odmowy spotkania na zebraniach wiejskich zwoływanych przez sołtysa, brak możliwości dostania się do lekarza, zamiar sprzedaży budynku po byłej szkole, braku miejsca na spotkania koła gospodyń wiejskich, brak chęci rozwiązania problemu muru poprzez jego naprawienie.

Odnosząc się do zarzutów złożonej skargi, wskazać należy, że zgodnie z przepisem   art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki należy m.in. gospodarowanie mieniem gminy. Do mienia gminy nie należy  zawalony mur w Doboszowicach, który stanowi własność Skarbu Państwa co zostało ujawnione w ramach prowadzonego postępowania sądowego. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie ma obowiązku wyręczania właściciela określonego mienia w wykonywaniu jego obowiązków.  Przepis art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustanowił zasadę, iż kompetencja do podejmowania wszelakiego rodzaju decyzji w zakresie gospodarowania mieniem gminnym należy wyłącznie do wójta (burmistrza, prezydenta). Rada gminy może się wypowiadać w tych sprawach wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, np. w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia                    21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ponieważ prawo rady gminy do podejmowania decyzji w powyższym zakresie jest wyjątkiem od zasady wyłączności kompetencji wójta, poszczególne upoważnienia rady do dokonywania określonych czynności należy wykładać ściśle z brzmieniem przepisu zawierającym daną kompetencję, a wykładnia rozszerzająca jest w tym przypadku niedopuszczalna. Nie ma zatem znaczenia prawnego, czy poszczególni mieszkańcy danej miejscowości wyrazili wolę odmiennego zagospodarowania danej nieruchomości, np. na potrzeby organizacji imprez wiejskich, zebrań itp. Należy przy tym podkreślić, że budynek po byłej szkole w Doboszowicach nigdy nie został przekazany w zarząd Sołectwa Doboszowice, gdyż zawsze był bezpośrednio zarządzany przez organ wykonawczy Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotowa sprawa, tj. kwestia zasadności innego wykorzystania przedmiotowego budynku, była również omawiana na posiedzeniu właściwej komisji Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, przy czym – do chwili obecnej – nie wypracowano wniosków co do odstąpienia od sprzedaży tego obiektu celem przekazania go do wykorzystywania przez organy Sołectwa Doboszowice bądź zagospodarowania go w inny sposób. Choć Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki nie miał prawnego obowiązku konsultowania tej sprawy z właściwą komisją Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, to jednak uznał, że jest to wymagane celem wysłuchania argumentów także ze strony radnych jako przedstawicieli wszystkich mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, a nie tylko argumentów ze strony części mieszkańców jednej miejscowości. Dotychczasowy  tok czynności organu wykonawczego Gminy Kamieniec Ząbkowicki potwierdza  istnienie woli zachowania pełnej transparentności   w przedmiotowej sprawie, czego nie zauważa Skarżący. Z kolei sprawa  szkoły lub przedszkola w miejscowości Doboszowice została już rozstrzygnięta przez radnych poprzednich kadencji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Poza tym plan sieci szkół i przedszkoli w ramach Gminy Kamieniec Ząbkowicki leży w zakresie kompetencji nie tylko Rady Gminy, ale także innego organu – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Lokalizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ma związek z sytuacją demograficzną, a także wynika z określonego systemu finansowania oświaty. W ramach tego systemu otrzymywania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki subwencja oświatowa nie pozwala na utrzymywanie i finasowanie  placówek oświatowych we wszystkich bądź w większości miejscowości Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w tym w miejscowości Doboszowice.

W zakończeniu wskazać należy, że właściwa komisja Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przedstawiła negatywną opinie co do przekazania budynku na rzecz Sołectwa Doboszowice, a tym samym wyraziła wolę zagospodarowania budynku w sposób wskazany przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Z uwagi na powyższe, skargę należało uznać za bezzasadną w całości.

Pouczenie

 Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.,),  w  przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 27.09.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 25.10.2019