Uchwała Nr XI/92/2019

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

 1. Przyjmuje się program polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                     Bernadeta Chodasewicz

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowickiw sprawie przyjęcia programu zdrowotnego

 pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”

Zadaniem własnym gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Profilaktyka zdrowotna wskazana jest dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i chorób kręgosłupa, które powodują ograniczenie pełnej sprawności w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności jego występowania, a także konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym.

Naturalny przebieg chorób narządu ruchu zmienia się w czasie, występują okresy remisji
i zaostrzeń, dlatego leczenie nie powinno opierać się na sztywno ustalonym schemacie, lecz powinno być okresowo weryfikowane i dostosowane do aktualnej sytuacji i oczekiwań chorego. Celem leczenia jest nie tylko złagodzenie bólu, lecz także poprawa czynności i ograniczenie niesprawności, zahamowanie lub spowolnienie postępu choroby oraz zapobieganie jej następstwom.

Leczenie wymaga stosowania wielokierunkowej terapii z uwzględnieniem i naciskiem na kompleksową rehabilitację jako jedyna formę dającą szansę na poprawę sprawności.

Rehabilitacja lecznicza jest integralna częścią procesu terapeutycznego, który umożliwia wspomożenie naturalnych procesów regeneracyjnych i zmniejszenie fizycznych oraz psychicznych następstw choroby.

Mając na uwadze powyższy fakt, proponuje się wdrożenie programu zdrowotnego „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”.

 

          Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2019

                                                                                                              Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 27 września 2019 r.

W sprawie uchwalenia profilaktycznego programu zdrowotnego pn.: ”Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

 

PROGRAM REHABILITACJI

mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019-2023

 1. Problem zdrowotny

Profilaktyka zdrowotna wskazana jest dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i chorób kręgosłupa, które powodują ograniczenie pełnej sprawności w poruszaniu się i wykonywaniu codziennych czynności. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności jego występowania, a także konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym.

Naturalny przebieg chorób narządu ruchu zmienia się w czasie, występują okresy remisji
i zaostrzeń, dlatego leczenie nie powinno opierać się na sztywno ustalonym schemacie, lecz powinno być okresowo weryfikowane i dostosowane do aktualnej sytuacji i oczekiwań chorego. Celem leczenia jest nie tylko złagodzenie bólu, lecz także poprawa czynności i ograniczenie niesprawności, zahamowanie lub spowolnienie postępu choroby oraz zapobieganie jej następstwom.

Leczenie wymaga stosowania wielokierunkowej terapii z uwzględnieniem i naciskiem na kompleksową rehabilitację jako jedyna formę dającą szansę na poprawę sprawności.

Rehabilitacja lecznicza jest integralna częścią procesu terapeutycznego, który umożliwia wspomożenie naturalnych procesów regeneracyjnych i zmniejszenie fizycznych oraz psychicznych następstw choroby.

 

 1. Epidemiologia

Na świecie żyje ponad miliard osób niepełnosprawnych, co stanowi 15% całej populacji. Około 110–190 milionów osób dorosłych ma poważne problemy w funkcjonowaniu. Według szacunków United Nations General Assembly w 2013 r. aż 80% osób niepełnosprawnych żyje w krajach rozwijających się.

Według metodologii Eurostatu w Polsce pod koniec 2014 r. żyło blisko 7,7 mln osób niepełnosprawnych tj. osób, które twierdziły, iż z powodu problemów zdrowotnych miały ograniczoną zdolność wykonania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują (uwzględniono zarówno poważne, jak i mniej poważne ograniczenia).

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2015, stworzonego przez Radę Monitoringu Społecznego odsetek osób niepełnosprawnych w wojewódzkie dolnośląskim w 2015 roku wynosi 9,9%. Biorą pod uwagę liczebność mieszkańców w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, szacunkowa liczba osób z niepełnosprawnością mogłaby oscylować w granicach 808 mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Program zdrowotny „rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki” oparto na priorytetach zdrowotnych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
02 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 469), mając szczególnie na uwadze zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego, ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadku, a także zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności. Działania programu ukierunkowane są na zapobieganie wystąpienia lub ograniczenia postępu niepełnosprawności, która stanowi poważny problem społeczny, zarówno w wymiarze jednostki, rodzinnym jak i ogólnospołecznym.

 • populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do programu.

Aktualnie liczba mieszkańców na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki wynosi 8157.

Beneficjentami programu mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki zameldowani na pobyt stały.

 • uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu.

Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest ograniczona ze względu na limity i zmniejszenie kontraktów, co przekłada się na wydłużenie kolejki oczekujących pacjentów. Niezależnie od jednostki chorobowej                   o skuteczności rehabilitacji decyduje czas jej rozpoczęcia, kompleksowość
i wielodyscyplinarność świadczeń, intensywność zajęć terapeutycznych, a także ich ciągłość. Pacjent, u którego wcześnie zastosuje się rehabilitację ma szanse na powrót do pełnej sprawności. Stąd istnieje konieczność wdrożenia Programu umożliwiającego lepszy dostęp do rehabilitacji.

 

 1. Cele programu
 2. Cel główny:
 • zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 1. Cele szczegółowe:
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza, w porównaniu do stanu wyjściowego
  w oparciu o skalę wybraną przez realizatora programu,
 • podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby w ocenie wg ankiety, jakości życia wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie.
 1. Oczekiwane efekty:
 • wzrost częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez osoby uczestniczące w programie,
 • zmniejszenie bólu,
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat występowania i możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu i kręgosłupa w populacji osób biorących udział w programie,
 • zmniejszenie obciążeń spowodowanych wypłatą zasiłków chorobowych
  i poprawa efektywności zawodowej uczestników programu.
 1. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu:
 • liczba osób biorąca udział w programie, u których odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu,
 • wyniki ankiety jakości życia wybranej przez realizatora programu,
 • ocena świadczeń przez uczestników programu.

 

 1. Adresaci programu
 • oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe.

Ogólna, aktualna liczba mieszkańców na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki wynosi 8157.
Beneficjentami programu będą wszyscy mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki zameldowani na pobyt stały.

Wykluczeniu podlegać będą osoby niezameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, oraz osoby, które w okresie ostatnich trzech miesięcy podjęły rehabilitację.

Z rehabilitacji, jeden pacjent, może korzystać tylko raz w roku.

Przewiduje się, że co roku z zabiegów będzie mogło skorzystać ok. 250-350 osób.

 • tryb zapraszania do programu:
 • zaproszenie do uczestnictwa w Programie zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • plakaty i ulotki informujące o programie zostaną rozpowszechnione
  w miejscach użyteczności publicznej, m.in. w jednostkach prowadzących działalność leczniczą, aptekach, tablicach informacyjnych, jednostkach podległych Gminie,
 • publikacje dotyczące Programu.

 

 1. Organizacja programu
 • części składowe, etapy i działania organizacyjne:
 1. program będzie realizowany na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 2. realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert zgodnie
  z art.48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zmianami),
 • planowane interwencje:
 1. każdy z zakwalifikowanych do Programu pacjentów będzie skierowany na minimum 10-cio dniowy cykl, który będzie obejmował minimum 3 procedury rehabilitacyjne w każdym dniu,
 2. u pacjenta, który zgłosi się do Programu zostanie przeprowadzone badanie lekarskie z określeniem rodzaju wskazanych procedur rehabilitacyjnych, ich liczby oraz czasu trwania,
 3. w ramach programu pacjenci będą mogli skorzystać zgodnie z zaleceniami lekarskimi z następującej bazy zabiegowej:
 • kinezyterapii,
 • hydroterapii,
 • krioterapii,
 • magnetoterapii,
 • laseroterapii,
 • terapii ultradźwiękowej,
 • elektrostymulacji,
 • światłolecznictwa,
 • kryteria i sposób kwalifikacji uczestników:

Programem zostaną objęci mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki zameldowani na pobyt stały, posiadający dolegliwości ze strony narządu ruchu. Badanie kwalifikacyjne przeprowadzi lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,

 • zasady udzielania świadczeń w ramach Programu:

świadczenia w ramach Programu będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie aż do wyczerpania środków. U każdego zakwalifikowanego pacjenta wykonane będzie minimum 3 rodzaje procedur rehabilitacyjnych przez okres minimum 10 dni, ustalonych zgodnie z istniejącym problemem chorobowym,

 • sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych:

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach NFZ,

 • sposób zakończenia udziału w Programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją wskazania:

zakończenie udziału w programie następuje z chwilą zakończenia zabiegów rehabilitacyjnych. Przewiduje się możliwość kontynuacji świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy NFZ,

 • bezpieczeństwo planowanych interwencji:

Program realizowany będzie przez podmiot leczniczy, który zostanie wyłoniony
w drodze konkursu ofert. Badania przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 • kompetencje / warunki niezbędne do realizacji Programu:

Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert powinni spełniać następujące warunki:

 1. zapewnić kadrę medyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych, w tym lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, zgodnie z zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465) oraz fizjoterapeutę legitymującego się dyplomem minimum licencjata z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym,
 2. realizować świadczenia rehabilitacyjne na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 3. dysponować lokalem na cały czas realizacji zadania, w którym prowadzony będzie program zdrowotny, potwierdzone tytułem prawnym do lokalu oraz stosownym oświadczeniem oferenta dotyczącym spełniania wymagań określonych
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marzec 2019 r.
  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595),
 4. dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą rehabilitacyjną do realizacji programu zdrowotnego, a w szczególności:
  • wanną do masażu wirowego kończyn górnych,
  • wanną do masażu wirowego kończyn dolnych,
  • aparatem do kriostymulacji,
  • aparat do elektroterapii,
  • aparat do terapii ultradźwiękowej (dopuszcza się aparat do terapii skojarzonej łączący terapię ultradźwiękową i elektroterapię),
  • aparatem do magnetoterapii,
  • aparat do laseroterapii,
  • lampą SOLLUX,
  • stołem do masażu,
  • UGUL-em.

Sprzęt i aparaty rehabilitacyjne powinny posiadać aktualne przeglądy techniczne, potwierdzane w paszportach tych urządzeń. Kopię tych dokumentów należy dołączyć do oferty.

 1. Koszty
 • Planowane koszty jednostkowe: cena jednostkowa brutto za 10-cio dniowy cykl rehabilitacyjny wraz z kompleksowym badaniem lekarskim wynosić może ok. 300 – 330 zł na jednego pacjenta. Rzeczywisty koszt jednostkowy zostanie określony po rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora Programu.

Zakres świadczeń dla jednego pacjenta obejmuje:

 • wstępne badanie lekarskie kwalifikujące pacjenta do zabiegów i ustalające rodzaj terapii,
 • cykl 10-cio dniowy leczenia rehabilitacyjnego,
 • sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych zabiegów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach Programu oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji.
 • planowane koszty całkowite:

Przewidywany koszt roczny realizacji Programu na rok 2019 wynosi 50 000 zł.

Natomiast przewidywany koszt całkowity dla całego okresu realizacji Programu wynosi 450 000 zł,

 • źródła finansowania:

Program w całości będzie finansowany z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 • argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne.

Szybkie przystąpienie do leczenia rehabilitacyjnego ma kluczowe znaczenie dla przywracania pacjenta do pełnej sprawności. Dotyczy to schorzeń układu kostno                        -stawowego o różnej etiologii.

 

 1. Monitorowanie i ewaluacja
  • ocena zgłaszalności do Programu:

Zgłaszalność do Programu będzie monitorowana w trakcie trwania programu oraz po jego zakończeniu na podstawie list uczestnictwa. Realizator Programu będzie zobowiązany do składania raz w miesiącu sprawozdania z realizacji Programu,

 • ocena jakości świadczeń w Programie:

Realizator Programu wyznaczy osobę odpowiedzialną za stały monitoring jakości świadczeń w Programie. Uczestnicy Programu będą oceniani na podstawie przeprowadzonej ankiety końcowej stanowiącej załącznik do niniejszego Programu,

 • ocena efektywności Programu:

Ocena efektywności Programu dokonana zostanie na podstawie wskaźników do ewaluacji:

 • liczba osób biorąca udział w Programie, u których odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchowego w porównaniu do stanu wyjściowego,
 • wyniki ankiety jakości życia wybranej przez realizatora Programu,
 • ocena świadczeń przez uczestników Programu.

 

 1. Okres realizacji programu

      Program będzie realizowany w latach 2019-2023.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 27.09.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 25.10.2019