UCHWAŁA NR XII/100/2019

RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na kadencję w latach 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) po zapoznaniu się z opinią zespołu ds.

zaopiniowania kandydatów na ławników, na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala się, co następuje:

  • 1. Na podstawie przeprowadzonego tajnego głosowania, w oparciu o protokół sporządzony przez komisję skrutacyjną Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, stwierdza się wybór:
  1. a) ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. b) ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich do orzekania w Wydziale Pracy zgodnie z załącznikiem nr 2.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                            Bernadeta Chodasewicz

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 160 § 1, art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125,1469, 1495) oraz na podstawie pisma

Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy (A -0134-9/19) z dnia 24 maja 2019 r. rada gminy

jest zobowiązana do wyboru ławników na kadencję 2020-2023.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 30.10.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.11.2019