Uchwała Nr XII/98/2019

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę  mieszkańca Złotego Stoku

 

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym w zw. z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo   o postępowaniu przed sądami administracyjnym, Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki   uchwala, co następuje:

§1.

  1. Postanawia się wnieść odpowiedź na skargę mieszkańca Złotego Stoku dotyczącą uchwały  Nr IX/73/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 28 czerwca  2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  2.  Projekt treści odpowiedzi na skargę, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki   z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę mieszkańca Złotego Stoku

Zgodnie z przepisem art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo      o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki obowiązana jest przekazać skargę mieszkańca Złotego Stoku właściwemu sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Argumenty merytoryczne (prawne) przemawiające za podjęciem przedmiotowej uchwały zawiera projekt odpowiedzi na skargę, który jest przedkładany Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki  wraz z niniejszym uzasadnieniem.

Stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały jest  uzasadnione.

Załączniki:

Uchwała RG 2019_98_XII skarga S.G (1)

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 30.10.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.11.2019