Uchwała Nr XII/99/2019

 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t. j.);

–  Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki, uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały Roczny program współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

 

                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Bernadeta Chodasewicz

 

                                                                                              Uzasadnienie do uchwały

Rady Gminy nr XII/99/2019

z dnia 30 października 2019 roku

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t. j.) zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w szczególności zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) obejmujących w szczególności obszary upowszechniania kultury fizycznej, sportu, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,  oraz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

Projekt uchwały konsultowany był poprzez zamieszczenie informacji w dniu 25.09.2019 roku na stronie internetowej Gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W wyznaczonym terminie konsultacji to jest od dnia 03.10.2019 r. do dnia 18.10.2019r. nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć do realizacji Program współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zlecenia tych zadań odbywać się będzie w drodze konkursu.

 

Załączniki:

Uchwała RG 2019_99_XII (1) program współpracy

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 30.10.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.11.2019