ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Finansów (FN), pok. nr 20, tel. 74 8162-032

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZLOŻENIA WNIOSKU O ULGĘ:

  1. a) osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:

Podstawą udzielenia ulgi jest wniosek podatnika zwierający:

– szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych

– informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji

– zaświadczenie o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowy (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty, emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);

– w przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł (np. najem, dzierżawa) kopie umów;

– zaświadczenia oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie;

– kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, nieczystości stałe i ciekłe;

– w przypadku zaciągniętego kredytu – kopie dowodów wpłat za raty lub kopię umowy kredytowej;

– informacje o innych okolicznościach faktycznych, np. zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację podatnika.

 

  1. b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 

Podstawą udzielenia ulgi jest wniosek podatnika zwierający:

– szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych

– informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji;

– zaświadczenie o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowy (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty, emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);

– w przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł (np. najem, dzierżawa) kopie umów;

– zaświadczenia oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie;

– kopie rachunków za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, nieczystości stałe i ciekłe;

– w przypadku zaciągniętego kredytu – kopie dowodów wpłat za raty lub kopię umowy kredytowej;

– informacje o innych okolicznościach faktycznych, np. zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację podatnika;

– informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności (charakter i rodzaj prowadzonej działalności oraz lokalizacja, nazwy podstawowych produktów lub świadczonych usług, liczba zatrudnionych pracowników na dzień złożenia wniosku;

– charakterystyka rynku, na którym podmiot prowadzi działalność (np. zasięg – lokalny, regionalny, krajowy czy zagraniczny);

DODATKOWO na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy

Ø      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Ø      informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

  1. c) osoba prawna

-szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości podatkowych;

-informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;

-informacje na temat wyniku finansowego, uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)

-plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;

-wykaz należności oraz zobowiązań publiczno – i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;

-informację skąd Strona uzyska środki na spłatę zaległości, rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności;

-informacje o innych okolicznościach  faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływających na sytuację podatnika;

– informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności (charakter i rodzaj prowadzonej działalności oraz lokalizacja, nazwy podstawowych produktów lub świadczonych usług, liczba zatrudnionych pracowników na dzień złożenia wniosku;

– charakterystyka rynku, na którym podmiot prowadzi działalność (np. zasięg – lokalny, regionalny, krajowy czy zagraniczny);

DODATKOWO na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy

Ø      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Ø      informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

 

Dokumenty do pobrania:

– oświadczenie o stanie majątkowym;

– oświadczenie beneficjenta;

– oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy.

Załączniki:

1. oświadczenie o stanie majątkowym
2. owiadczenie beneficjenta
3. oświadczenie o braku pomocy de minimis

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Koprzak-Rogowska
Data wytworzenia: 11.02.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 25.02.2016