Z A R Z Ą D Z E N I E    NR  124/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 40/8  o pow. 0.0580 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uzasadnienie

Państwo Bernadeta i Dariusz Chodasewicz są właścicielami nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 40/4      o pow. 0.2345 ha, do której przylega bezpośrednio działka nr 40/8. Nieruchomość ta ze względu na swoje położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

W związku z powyższym przeznaczono ją do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 07.06.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 19.06.2018


Poprzednie wersje: