Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 136/2018

WÒJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)    i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) z a r z ą d z a m  co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 27/2  o pow. 0.2400 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 26 a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2018

                                                               Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                              z dnia 15 czerwca 2018 r.

                                                              w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

                                                                 przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Starczów przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 27/2 o pow. 0.2400 ha, poz. rej. G. 415, obręb Starczów,  AM- 2, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061739/5
Powierzchnia nieruchomości 0.2400 ha
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 37.690,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Wysokość stawek procentowych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

termin ten upływa z dniem 27 lipca 2018 r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu  Ząbkowickim od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 06 lipca 2018 r.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 15.06.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 25.06.2018


Poprzednie wersje: