Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 167/2018

                                            Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 26 lipca  2018 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu dla Pani Aurelii Plejewskiej – nauczycielki kontraktowej, posiadającej kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego  w Kamieńcu Ząbkowickim –  ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,                 w następującym składzie:

 

  1. Stanisław Twardowski            – Przewodniczący Komisji
  1. Krzysztof Wawrzyniak     – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  2. Bożena Kołodziej                    – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbk.
  1. Teodozja Rydzak                     –  Ekspert z listy MEN
  2. Agnieszka Nowakowska          – Ekspert z listy MEN

§2

Tryb działania Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.  z 2013 r. poz. 393).

§3

Za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej ekspert z listy MEN otrzyma wynagrodzenie    w wysokości 450 zł brutto.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 26.07.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 03.08.2018


Poprzednie wersje: