Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 171/2018

WÓJTA GMINY  KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2  pkt. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania    i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.),  zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy  ul. Wąskiej 5a/7, stanowiący własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uzasadnienie

Pani Helena Pańko zam. Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wąska 5a/7 jest najemcą lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy u. Wąskiej 5a/7 na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony i wystąpiła z wnioskiem o kupno w/w nieruchomości.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 30.07.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 03.08.2018


Poprzednie wersje: