Z A R Z Ą D Z E N I E    NR 175/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 30 lipca 2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 i 3 uchwały Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia  30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2587 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 87/2 o pow. 0.2700 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki:

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uzasadnienie

Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszego Zarządzenia stanowi własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 r. w/w nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 30.07.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 06.08.2018


Poprzednie wersje: