Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr 187/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 09 lipca  2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy stanowiących własność Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm. oraz § 21 ust.1 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 załącznik nr 2 Zarządzenia nr 68/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i najmu za najem i dzierżawę nieruchomości, z a r z ą d z a m  co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy  nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,  ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1 .

§3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i gospodarki Gruntami

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                              do Zarządzenie Nr 187/2019

                                                                                              Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                              z dnia  09 lipiec 2019 r.

                                                                                              w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                              nieruchomości przeznaczonych

                                                                                              do dzierżawy

W Y K A Z

 

Nieruchomości położonej w obrębie Chałupki przeznaczonej do dzierżawy.

  1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – Chałupki, Nr KW – SW1Z/00061364/5
  2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.99, AM – 2, działka nr 290/12 o pow. 3184 m2 ,
  3. Powierzchnia nieruchomości – działka nr 290/12– o pow. 3184 m2 .
  1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolami: U4.4 gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, P1.4 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i ZR – tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych.
  2. Opis nieruchomości –  na terenie znajduje się bocznica kolejowa.
  1. Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze przetargu nieograniczonego.
  2. Forma udostępnienia nieruchomości – dzierżawa na okres – 1 rok.
  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny

      w wysokości 1,00 zł za 1 m miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości

płatny z góry do 30-tego dnia każdego miesiąca.

      Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen   towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 09 lipca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 09.07.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 19.07.2019