Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr 206/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 20 sierpnia  2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy stanowiących własność Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.446. i art. .35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 1774 j.t.), oraz § 21 ust.5 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 załącznik nr 2 pkt 7 Zarządzenia nr 308/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 11 października  2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i najmu za najem i dzierżawę nieruchomości, z a r z ą d z a m  co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,  ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1 .

§3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 206/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy

 

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przeznaczonej do dzierżawy.

 

  1. Nieruchomość z oznaczeniem Księgi Wieczystej – Kamieniec Ząbkowicki I ,
  2. Kolejowa , Nr KW – SW1Z/00065391/1
  3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.930, AM – 12, działka nr 645/2 o pow. 0,0204 ha, nieruchomość zabudowana położona w Obrębie Kamieniec Ząbkowicki I  ul. Kolejowa, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
  4. Powierzchnia nieruchomości – część działki nr 645/2 o pow. 33  m2  
  5. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU 1 . 2” o funkcji podstawowej teren zabudowy mieszanej mieszkaniowej i usługowej , KD D teren zabudowy – droga publiczna.                                                                                                                                                                                                  Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana – kiosk spożywczy, położony w części  pasa  drogowego.
  6. Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bez przetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  7. Forma udostępnienia nieruchomości – dzierżawa na okres 1 rok
  8. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny

     w wysokości 3,00 zł za 1    m miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej

wysokości.

    

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 20 sierpnia 2018 roku do dnia  10 września 2018 roku.

 


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 20.08.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.08.2018


Poprzednie wersje: