Z A R Z Ą D Z E N I E    NR 219/2018

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2 o pow. 0.0414 ha, stanowiącą własność Gminy.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uzasadnienie

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszego zarządzenia stanowi własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem MR1.2 o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 12.09.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.09.2018


Poprzednie wersje: