Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 232/2019

WÓJTA GMINY  KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2  pkt. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.),  zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Zabkowicki I przy  ul. Młyńskiej 4/5 stanowiący własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Uzasadnienie

Pani Bronisława Rurarz zam. Kamieniec Zabkowicki, ul. Młyńska 4/5 jest najemcą lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Młyńskiej 4/5 na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony i wystąpiła z wnioskiem o kupno w/w nieruchomości.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 29.07.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 01.08.2019