Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr 277/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 20 września  2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy stanowiących własność Gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.446. i art. .35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 1774 j.t.), oraz § 21 ust.5 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 załącznik nr 2 pkt 10 Zarządzenia nr 199/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i najmu za najem i dzierżawę nieruchomości, z a r z ą d z a m  co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,  ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1 .

§3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr 277/2017

                                                                                              Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                              z dnia 20 września 2017 r.

                                                                                              w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                              nieruchomości przeznaczonych                  

                                                                                              do dzierżawy

 

W Y K A Z

Nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przeznaczonej do dzierżawy.

 

  1. Nieruchomość z oznaczeniem Księgi Wieczystej – Kamieniec Ząbkowicki I ,

      Ul. Złotostocka 4 , Nr KW – SW1Z/00048600/5

  1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.612, AM – 12, działka nr 652/40 o pow. 0,2999 ha, nieruchomość zabudowana położona w Obrębie Kamieniec Ząbkowicki I  ul. Złotostocka 4, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
  2. Powierzchnia nieruchomości – część działki nr 652/40 o pow. 932  m

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1 . 2” o funkcji Tereny obiektów produkcyjnych , składów i magazynów.         Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana w części  – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .
  2. Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bez przetargowej.
  3. Forma udostępnienia nieruchomości – dzierżawa na okres 3 lata.
  4. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny

     w wysokości 0,50 zł za 1    m miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej

wysokości, płatne do 10-go dnia miesiąca, którego dotyczy.

    

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 20 września 2017 roku do dnia 10 października 2017 roku.

 


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 20.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 09.10.2017


Poprzednie wersje: