Z A R Z Ą D Z E N I E    NR 367/2017

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 07 grudnia 2017 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zobowiązanie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz        w wykonaniu § 5 ust. 2 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Nabywa się nieodpłatnie na mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zamian za zobowiązanie nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Państwa Danuty   i Jerzego Malickich, położoną w obrębie Byczeń w granicach działki nr 177 o pow. 0.15 ha, dla której prawo własności zapisane jest w księdze wieczystej nr KW SW1Z/00003899/0.

§2

Nabywa się nieodpłatnie na mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zamian za zobowiązanie nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Pani Danuty Malickiej, położoną w obrębie Byczeń w granicach działki nr 178/1 o pow. 0.0776 ha, dla której prawo własności zapisane jest w księdze wieczystej nr KW SW1Z/00058353/1.

 §3

Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 100.513,00 zł (działka nr 177) i 3.022,00 zł (działka nr 178/1).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 §5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 07.12.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 19.12.2017


Poprzednie wersje: