Z AR Z Ą D Z E N I E  Nr 229/2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 21 września 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium  Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr  XVIII/102/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem, zarządza się, co następuje:

§1

    Powołuję Komisję Stypendialną zwaną dalej Komisją w niżej wymienionym składzie:

  1. Anna Podgórna             – Przewodnicząca Komisji
  2. Bernadeta Chodasewicz – członek Komisji
  3. Bogusława Tokarz – członek Komisji
  4. Stanisław Twardowski – sekretarz Komisji

§2

    Do zadań Komisji należy w szczególności:

  1. wstępna kwalifikacja wniosków pod względem spełniania kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium,
  2. przedstawienie propozycji wysokości stypendiów.
  • §3

Protokół z posiedzenia Komisji zawierający propozycje przyznania stypendiów należy przedłożyć Wójtowi Gminy do akceptacji w terminie 14 dni od podjęcia w/w zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Planowania o Rozwoju.

§5

Traci noc Zarządzenia Nr 300/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 05 października 2017 roku, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendium  Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się wzorowym zachowaniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 21.09.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.09.2018


Poprzednie wersje: