Kamieniec Ząbkowicki, dnia 10 października 2018 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24  z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie dostawy.

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:

„Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych w miejscowościach na terenie GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI”.

  1. Wyceny wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o załączoną specyfikację techniczną.
  2. Termin realizacji zamówienia do 31 października 2018 r.
  3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i środowiskowych”.
  4.  Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczany sprzęt oraz podejmie się serwisowania dostarczonego sprzętu w miejscu użytkowania.
  5. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – do dnia 17 października 2018 r. do godziny 08.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
  6. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 748-162-018, 531-152-644,
    e-mail: informatyk@kamzab.pl

 

Załączniki:

zapytofertowe
druk oferty
umowa projekt
specyfikacja urzadzenia_ostateczna

Metryczka:

Wytworzył: Benedykt Wołoszczuk
Data wytworzenia: 2018.10.10
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 11.10.2018


Poprzednie wersje: