PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

Kamieniec Ząbkowicki, 22.03.2018

 

OR.0002.50.2014

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM NA L SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 MARCA 2018 r. /czwartek/ O GODZ. 9.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM UL. ZŁOTOSTOCKA 27

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku.
  3. Złożenie ślubowania przez nowowybranego radnego.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
  5. Ocena stanu dróg powiatowych i zamierzenia remontowe ZDP na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

– w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020

– o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

– w sprawie podziału Gminy Kamieniec Ząbkowicki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

– w sprawie podziału Gminy Kamieniec Ząbkowicki na stałe obwody głosowania, ustalenia  ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

– w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z Okręgu Wyborczego Nr 6 w  Kamieńcu Ząbkowickim Ryszarda Bieruta

– w sprawie wniesienia  skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego z   dnia 9 marca 2018 r. znak: NK – N.4131.45.2.2018

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Elżbieta Cwek


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 22.03.2018 r.
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 22.03.2018


Poprzednie wersje: