ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi szkoleniowej dla pracowników administracji publicznej dotyczącej nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Zamawiający ……..Gmina Kamieniec Ząbkowicki,  Ząbkowicka 26……………………………….
 2. Przedmiot zamówienia….. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych w związku                 z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Termin realizacji zamówienia: 23 i 24. 04. 2018r. Miejsce szkolenia: Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicka 26, I piętro, Sala nr 13 (szkolenie I Grupy – 25 pracowników dnia 23.04.2018r., szkolenie II Grupy -25 pracowników dnia 24.04.2018r.  – Wykonawca określa czas rozpoczęcia szkolenia pozwalający mu na omówienie całej tematyki, zakładając zakończenie szkolenia o godz. 15:00).
 4. Kryterium oceny ofert: Łączna cena za dwa dni szkoleniowe (Wykonawca w cenie uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszty ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia wykładowcy i pracownika administracyjnego).
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
 • Wykonawca przedkłada dokument (skan) potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca przedkłada informację o osobie przeprowadzającej szkolenie.
 1. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na szkolenie     z zakresu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych”.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. Nr 10 (I piętro), pocztą, pocztą elektroniczną na adres: golebiowski@kamienieczabkowicki.eu lub faksem pod nr 074 8 173 361.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 12.04.2018 r., do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu pok. Nr 10        (I piętro), pocztą, pocztą elektroniczną na adres: golebiowski@kamienieczabkowicki.eu lub faksem pod nr 074 8 173 361. Za termin wpływu uznaje się termin złożenia oferty wraz                   z dokumentem i informacją o których mowa w pkt 5 w siedzibie Zamawiającego.

 1. Tematyka szkolenia:

Ostateczny zakres tematyczny szkolenia ustala Wykonawca, przy czym musi on zawierać tematy zgłoszone przez Zamawiającego jak niżej:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 3. Dane osobowe podstawowe i wrażliwe – zasady przetwarzania i ochrony.
 4. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność, rozliczalność).
 5. Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Nowe prawa po nowelizacji: prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Co to jest faza projektowania i faza domyślnej ochrony danych osobowych.
 9. Obowiązek informacyjny przed i po nowelizacji.
 10. Zasady zbierania danych osobowych.
 11. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania.
 12. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych – zasady.
 13. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych i sposób ich dokumentowania.
 14. Zawiadomienie osób których dane dotyczą o naruszenia ochrony danych osobowych.
 15. Ochrona danych osobowych w postępowaniach administracyjnych.
 16. Ochrona danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznych.
 17. Ochrona danych osobowych w postępowaniach podatkowych (ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, leśnym), obowiązkach wynikających z ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 18. Obowiązki pracowników administracji w zakresie ochrony danych osobowych (klientów, stron postępowania, pracowników).
 19. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przed i po nowelizacji.
 20. Sankcje administracyjne, karne i cywilne za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
 21. Zakres zmian wynikających z RODO porównanie przed nowelizacją i po nowelizacji – podsumowanie.
 22. Rola ADO, ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce.
 23. Omówienie zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentach wewnętrznych po wejściu w życie RODO.
 24. Pytania uczestników – Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na zapytania uczestników po każdym omówionym punkcie oraz po zakończeniu prezentacji.

 

 1. Wykonawca wystawia wszystkim uczestnikom szkolenia stosowny Certyfikat jego ukończenia.

 

 1. Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe obejmujące przedmiot zamówienia wskazany w pkt 8 niniejszego Zapytania, w wersji papierowej lub elektronicznej (płyta CD).

 

 1. Wykonawca po zakończonym szkoleniu wystawia Fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury na adres:

 

Nabywca:       Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 1. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 887 16 35 266

Odbiorca:            Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

 1. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 

 

 

…………………………………………………………..

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - ochrona danych - Word
Scan - Zapytanie ofertowe - ochrona danych osobowych

Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Gołębiowski
Data wytworzenia: 2018-04-06
Opublikował: Benedykt Wołoszczuk
Data publikacji: 06.04.2018


Poprzednie wersje: