ZARZĄDZENIE  Nr  01 /2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 02.01.2018 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

 

Na podstawie art. 129 §1 oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, za dzień ustawowo wolny przypadający w dniu wolnym od pracy tj.  w dniu 06 stycznia 2018 roku (sobota).

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim oraz opublikowanie na stronie internetowej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Gołębiowski
Data wytworzenia: 02.01.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 18.01.2018


Poprzednie wersje: