Zarządzenie Nr 108/19

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 14 maja 2019 roku

 

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Kamieńcu Ząbkowickim do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

§1

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim upoważniam Panią Magdalenę Kubień – Inspektora ds. świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start oraz do przekazywania informacji.

§2

 Upoważnienie udzielone jest na czas nieokreślony, a jego wygaśnięcie następuje wskutek ustania stosunku pracy osoby upoważnionej lub w przypadku cofnięcia niniejszego upoważnienia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Tandereszczak
Data wytworzenia: 14.05.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 23.05.2019