ZARZĄDZENIE Nr  111 /2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 28 maja 2018 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków lub opłat na raty.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2) lit f – g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) – zarządzam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości:

  1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;
  2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogowska-Koprzak
Data wytworzenia: 28.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 04.06.2018


Poprzednie wersje: