ZARZĄDZENIE Nr  114/2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie:   zatwierdzenia Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim,  na rok szkolny 2018/2019.
Na podstawie § 17 ust. 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca  2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli    (Dz. U. z 2017 r.  poz. 649 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim,  na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 29.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.06.2018


Poprzednie wersje: