ZARZĄDZENIE  NR  117/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: „Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki ”

Na podstawie  art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579) zarządza się co następuje:

§1

Powołuję z dniem 30 maja 2018 roku komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki ”, w składzie:

 • Przewodniczący komisji: Stanisław Gołębiowski
 • Sekretarz komisji: Karolina Czerniec
 • Członek komisji: Anna Podgórna
 • Członek komisji: Piotr Aftarczuk
 • Członek komisji: Marian Ziemczonek
 • Członek komisji: Urszula Olechowska

§2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 • współudział w przygotowaniu projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,
 • dokonanie oceny ofert pod kątem wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
 • nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,
 • dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 §3

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • współudział w przygotowaniu projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,
 • dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych,
 • sporządzenie protokołu postępowania,
 • przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 • dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§4

Do zadań członków komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3, 4, 5, 6 należy w szczególności:

 • współudział w przygotowaniu projektów dokumentów niezbędnych do podjęcia czynności wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,
 • dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełnienia wymagań ekonomicznych i finansowych,
 • dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,
 • dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno – prawnych,
 • dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§5

Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Karolina Czerniec
Data wytworzenia: 30.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.06.2018


Poprzednie wersje: