ZARZĄDZENIE Nr 118/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 maja 2018 roku

 

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLVI/283/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są z urealnieniem planu wydatków przewidzianych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie alkoholizmowi, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Plan po zmianach

dochody          –   37 812 158,92

wydatki          –   41 951 742,92

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 118

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 30.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.06.2018


Poprzednie wersje: