ZARZĄDZENIE Nr 123/2016

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 8 maja 2017 roku

 

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2016 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. a – e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2016 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 123- załącznik nr 1 Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2016 rok

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 08.05.2017
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 12.05.2017