ZARZĄDZENIE NR 126/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 08 maja 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

 Ogłaszam I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

§3

 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2017

                                                                                                                             Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                                                             z dnia 08 maja 2017 r.

                                                                                                                             w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego

                                                                                                                             nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 2147               z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 07 kwietnia 2017 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Śrem.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Śrem w granicach działki nr 71                     o pow. 0,5300 ha, poz. rej. G. 83, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy                      w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061359/7.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72.650,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści  złotych).

Wadium wynosi – 7.270,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
  3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  4. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
  5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał    w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19
nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 08.05.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.05.2017


Poprzednie wersje: