ZARZĄDZENIE NR 136/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 3 czerwca 2019 roku

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 18 pkt. 1 statutów sołectw zatwierdzonych Uchwałą Nr XLIII/269/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mrokocin, Uchwałą Nr XLIII/273/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Suszka, Uchwałą Nr XLIII/276/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Topola, Uchwałą Nr XLIII/277/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożary zarządzam, co następuje:

§1

  1. Odwołuje się zwołane na dzień 19 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 zebranie wiejskie sołectwa Ożary i wyznacza nowy termin na dzień 24 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00.
  2. Zobowiązuje się sołtysa do powiadomienia mieszkańców o nowym terminie zebrania poprzez stosowne ogłoszenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 03.06.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.06.2019


Poprzednie wersje: