ZARZĄDZENIE NR 137/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 192/4 o pow. 0,6800 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2018

                                                                                  Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                  z dnia 15 czerwca 2018 r.

                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Ożary przeznaczona została do sprzedaży                w drodze przetargu.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 192/4 o pow. 0,6800 ha, poz. rej. G. 338, obręb Ożary, AM – 2, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy               w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą  Nr KW – SW1Z/00065159/3.
Powierzchnia nieruchomości 0,6800 ha
Opis nieruchomości Nieruchomość rolna niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 20.160,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Nie dotyczy
Termin wnoszenia opłat Jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu termin

ten upływa z dniem 27 lipca 2018 r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 06 lipca 2018 r.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 15.06.2018
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 25.06.2018