ZARZĄDZENIE NR 137/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 04.06.2019 r.

 

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z § 9 ust 2 Zarządzenia Nr 321/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 września 2014 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem ruchomym, stanowiącym własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, zarządzam co następuje:

§1

Wyrażam zgodę na przekazanie pozostałych środków trwałych Urzędu Gminy w ramach darowizny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia będącego własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim.

§2

Przekazanie pozostałych środków trwałych, określonego w § 1 nastąpi na podstawie protokołu przekazania pozostałego środka trwałego PT oraz protokołu zdawczo – odbiorczego.

 §3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            Załącznik nr 1

            do Zarządzenia Nr 137/2019

        Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

               z dnia 04.06.2019r.

 

Lp. Położenie Krótki opis Wartość
 1. Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki Kserokopiarka CANON iR2520 DADF 4500,00 zł

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 04.06.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.06.2019


Poprzednie wersje: