ZARZĄDZENIE Nr 144/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 29 czerwca 2018 roku

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLVI/283/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

 §1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są ze zmianą planu dochodów i wydatków w związku:

– z przyznaniem z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

– ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

– ze zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenie wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

– z przyznaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”,

– z przyznaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

 

Plan po zmianach

dochody          –   37 693 702,92

wydatki          –   43 589 286,92

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 144

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 29.06.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 19.07.2018


Poprzednie wersje: