ZARZĄDZENIE Nr 151/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 06 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 21 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 załącznik nr 2 Zarządzenia nr 68/2019 Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalania stawek czynszu za nieruchomości użytkowane na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w obrębie Starczów stanowiące własność gminy, wymienione w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informacjęo wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którym znajdują się nieruchomości wymienione w § 1.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr 151/2019 Wójta Gminy

 Kamieniec Ząbk. z dnia  06 czerwca 2019r.

                w sprawie ogłoszenia wykazu

                nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

W Y K A Z

Nieruchomości położonej w obrębie Starczów przeznaczonej do dzierżawy.

  1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – Starczów Nr KW SW1Z/000/61666/2.
  2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.413, AM – 2, działka nr 393/2 o pow. 0.0566 ha, nieruchomość  położona w obrębie Starczów , właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
  1. Powierzchnia nieruchomości –  działka nr 393/2  część  o pow. 15  m2  
  1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolne z funkcjami dopuszczalnymi.
  1. Opis nieruchomości – nieruchomość  na której usytuowana jest szafa telekomunikacyjna dostępowa typu SHELTER.  
  • Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bezprzetargowej
  1. Forma udostępnienia nieruchomości –  dzierżawa na okres 3 lata.
  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny w wysokości:

11,00  zł za 1  m miesięcznie plus podatek VAT 23 %, płatny w terminie 30 od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  1. Stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

od dnia 06 czerwca 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku.

 


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 06.06.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 14.06.2019