Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 170/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 lipiec 2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie uchwały Nr XLII/253/2014 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17  czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie i Zarządzenia nr 165/2018 z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową, w następującym składzie:

 1. Stanisław Twardowski          – Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Rogaczewska       – Sekretarz Komisji
 3. Benedykt Wołoszczuk           – Członek Komisji
 4. Urszula Olechowska              – Członek Komisji
 5. Łukasz Dudzic                       – Członek Komisji
 6. Katarzyna Spisak                   – Członek Komisji

§2

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. o godz. 1100  w Urzędzie Gminy   w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowickiej 26.

§3

Do zadań Komisji należeć będzie:

 1. stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia Konkursu oraz liczby otrzymanych ofert,
 2. otwarcie kopert z ofertami,
 3. ustalenie, które z ofert spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 4. odrzucenie ofert nieodpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu

lub zgłoszonych po wyznaczonym terminie,

 1. ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu,

a które zostały odrzucone, (oferentom uczestniczącym w części jawnej Konkursu)

 1. przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów,
 2. wybór najkorzystniejszej oferty lub nieprzyjęcie żadnej z ofert.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 30.07.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 03.08.2018


Poprzednie wersje: