ZARZĄDZENIE NR 175/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 26 czerwca 2019 roku

 

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 18 pkt. 1 statutów sołectw zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXIV/203/2014 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Ząbkowicki II, Uchwałą Nr XLIII/265/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Byczeń, Uchwałą Nr XLIII/268/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Ząbkowicki I, Uchwałą Nr XLIII/271/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sosnowa, Uchwałą Nr XLIII/272/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Starczów

§1

  1. Dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządzam przeprowadzenie zebrań wiejskich w lipcu 2019 roku.
  2. Zobowiązuje sołtysów do zwołania zebrań wiejskich w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

W przypadku braku wymaganej frekwencji do przeprowadzenia zebrania w określonym terminie ustala się, że drugie zebranie sprawozdawczo wyborcze bez względu na frekwencje odbędzie się tego samego dnia po upływie 30 minut od godziny pierwszego zebrania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 175/2019

                                                                          Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                        z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

 

HARMONOGRAM

Zebrań wyborczych sołtysów, rad sołeckich na ternie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

L.p. Sołectwo Data i godzina zebrania Miejsce zebrania
1. Byczeń 11-07-2019 r.

Godz. 17.00

Świetlica środowiskowa
2. Kamieniec Ząbkowicki II 18-07-2019 r.

Godz. 17.00

Świetlica środowiskowa

ul. Parkowa

3. Kamieniec Ząbkowicki I 19-07-2019 r.

Godz. 17.00

Świetlica środowiskowa

ul. Skorolecka

4. Starczów 24 -07-2019 r.

Godz. 17.00

Świetlica środowiskowa
5. Sosnowa 25-07.2019 r.

Godz. 17.00

Świetlica wiejska

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 26.04.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 08.07.2019