ZARZĄDZENIE Nr 188/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art.35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 19 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 4 ust. 1 i ust. 2, § 6 i § 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia nr 206/2017 Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania oraz ustalania stawek czynszu za nieruchomości użytkowane rolniczo na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w obrębie Pilce stanowiące własność gminy, wymienione w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którym znajdują się nieruchomości wymienione w § 1.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2019

                                                                                                                                             Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                                                                             z dnia 9 lipca 2019r.

                                                                                                                                             w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości

                                                                                                                                             przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

 

 

 

W Y K A Z

 

Gruntów do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy, położonych w obrębie Pilce. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości, że na terenie wsi Pilce znajdują się grunty, które mogą być wydzierżawione na cele rolne.

 

L.p. Nr

działki

Nr

KW

 

Rodzaj

użytku

Klasa

gleby

Pow.

użytków

w ha

Wysokość czynszu dzierżawnego w q żyta Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sposób zagospodarowania Czasookres dzierżawy
10 394/13

część

61738 Rola

 

 

 

IIIa

 

7,1000 43,8780 wg aktualnych cen żyta pod budowę zbiornika Na cele rolne    1 rok
11 394/19

część

61738

 

Pastwisko

Rola

Rola

Rola(sad)

Rola

IV

IIIb

IIIa

II

II

 1,7500

0,9700

15,4095

0,5800

 2,7600

21,4695

  6,0900

5,0052

95,2307

7,4800

19,0440

132,8499 wg aktualnych cen żyta

 

pod budowę zbiornika Na cele rolne 1 rok
13 383/1

część

61738 Rola

 

IVa 1,6700 7,0140 wg aktualnych cen żyta pod budowę zbiornika Na cele rolne 1 rok

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia  09 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

 

Podania należy składać do tut. Urzędu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

 

Załączniki:

zarządzenie nr 188

Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 09.07.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 19.07.2019