ZARZĄDZENIE NR 208/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 18 lipca 2017r.

 w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 ze zm.), oraz uchwały  XLII/253/2014 Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie osób starszych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs ofert dla uprawnionych podmiotów i zapraszam do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez:

Szczepienia ochronne przeciwko grypie obejmujące mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którzy na dzień ogłoszenia konkursu ukończyli 65 rok życia.

§2

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1,
  2. Regulamin Konkursu stanowiący załączniki nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia,

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 18.07.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 07.08.2017


Poprzednie wersje: