Zarządzenie Nr 209/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 18.07.2017 roku

w sprawie określenia procedury przekazania mienia i pracowników Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz dokonania innych czynności formalno-prawnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zarządzam co następuje:

§1

  1. Określa się zasady i tryb przeprowadzenia czynności zwianych z przekazaniem mienia i pracowników z wygaszanego Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza  w Kamieńcu Ząbkowickim na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim.
  2. Określa się rodzaj i termin dokonania pozostałych czynności formalno-prawnych, w tym czynności w stosunku do innych instytucji i jednostek.
  3. Za przekazanie i przyjęcie mienia i pracowników, dokonania innych czynności formalno-prawnych, ze strony Gimnazjum Publicznego odpowiedzialna jest Dyrektor Gimnazjum Pani Urszula Marszałek, zaś ze strony Szkoły Podstawowej nr 1, Dyrektor Szkoły Pani Bożena Kołodziej.

§2

Harmonogram realizacji czynności związanych z przekazaniem mienia i pracowników jak i wykonania innych czynności formalno-prawnych zawarto w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§3

Określa się datę 22.09.2017 roku jako ostateczną dla przeprowadzenia wszystkich czynności o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia.

§4

Z dniem 01.09.2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim dokonuje naliczeń odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów wygaszanego Gimnazjum.

§5

Dokumentację wygaszanego Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim przekazana zostaje protokołem zdawczo-odbiorczym na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w częściach ich dotyczących.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Gołębiowski
Data wytworzenia: 18.07.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 09.08.2017


Poprzednie wersje: