Zarządzenie nr 225/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 14 wrzesień 2018 r.

w sprawie  powołania komisji odbioru robót zadania pn.: „Odbudowa drogi wraz z mostem ul. Kręta Kamieniec Ząbkowicki nr dz. 362 kilometraż 0,000 – 0,458 [intensywne opady deszczu sierpień 2015r.]”

W celu przeprowadzenia odbioru ww. robót zarządzam co następuje:

 §1.

Powołuje się Komisję w następującym składzie:

  1. Piotr Aftarczuk – przewodnicząca komisji;
  2. Anna Podgórna – członek komisji;
  3. Stanisław Twardowski – członek komisji;
  4. Marian Ziemczonek – członek komisji;
  5. Ryszard Kleniuk – członek komisji.

Do udziału w odbiorze zostają zaproszeni:
– przedstawiciel Wykonawcy robót Ireneusz Zieliński,

– inspektor nadzoru inwestorskiego Marcin Haczkowski.

 §2.

Rozpoczęcie odbioru robót ustala się na dzień 20.09.2018 r. godz. 12:00 na miejscu budowy.

 §3.

Do zadań Komisji należeć będzie:

– dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z zawartą umową i dokumentacją techniczną,

– sporządzenie protokołu odbioru robót.

 §4.

Zobowiązuje się Wykonawcę robót do przedłożenia Komisji dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót wg wskazań i wymagań inspektora nadzoru.

 §5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Piotr Aftarczuk
Data wytworzenia: 14.09.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.09.2018


Poprzednie wersje: