ZARZĄDZENIE NR 233/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 29 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego
z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Młyńskiej 4/5 stanowiący własność gminy, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/2019

                                                                                              Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                              z dnia 29 lipca 2019 r.

                                                                                              w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                              nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 694/15 o pow. 0,0894 ha, poz. rej. G.518, obręb Kamieniec Ząbkowicki I, AM –12, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki w udziale wynoszącym 6033/10000 cz., Nr KW – SW1Z/00046879/7.
Powierzchnia nieruchomości 0,0894 ha
Opis nieruchomości Samodzielny lokal mieszkalny w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Młyńskiej 4/5 położony na poddaszu, składający się z kuchni, łazienki i spiżarki            o pow. użytkowej 24,19 m2 oraz pomieszczeń przynależnych: dwóch pokoi, dwóch pomieszczeń gospodarczych na strychu, pomieszczenia gospodarczego w piwnicy i komórki o pow. 70,93 m2 Ogółem pow. użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 95,12 m2.

Udział w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 2195/10000 cz.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „MU2” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej                             i usługowej. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 44.700,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych)
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Nie dotyczy
Termin wnoszenia opłat Zgodnie z protokołem rokowań
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu termin

ten upływa z dniem 09 września 2019 r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 19 sierpnia 2019 r.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 29.07.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 01.08.2019