Zarządzenie Nr 246/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 02 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 z dnia 1998.12.10) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (przez co rozumie się też laptopy) dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok.
  2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości nie wyższej niż 400 zł.
  3. W przypadku zakupu okularów korygujących wzrok na wartość niższą niż 400 zł pracodawca refunduje pracownikowi rzeczywistą kwotę wydatku wynikającą z wystawionego dokumentu potwierdzającego zakup okularów.
  4. Dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok następuje, nie częściej niż raz na 2 lata.

§2

Dofinansowanie następuje jeżeli:

  • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
  • pracownik użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy tj. nie mniej niż 4 godziny dziennie;

§3

Podstawą zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok są przedstawione przez pracownika:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;
  • dokument potwierdzający zakup okularów korygujących wzrok, wystawiony na nazwisko pracownika.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 


Metryczka:

Wytworzył: Benedykt Wołoszczuk
Data wytworzenia: 02.08.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 20.08.2019