ZARZĄDZENIE nr 258/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

 w sprawie zmiany planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Na podstawie zarządzenia Nr 240/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zarządzenia Nr 246/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz uchwały Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017  zmienia się plan wykonywania budżetu gminy na rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 §2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Uaktualnia się plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017 w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 240/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zarządzeniem Nr 246/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz uchwałą Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Załączniki:

2017 08 31 zarządzenie 258 zmiana planu zał 1
2017 08 31 zarządzenie 258 zmiana planu zał 2

Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 31.08.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.09.2017


Poprzednie wersje: