ZARZĄDZENIE Nr 260/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm. oraz § 21 ust.1 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2588 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 1 załącznik nr 2 pkt 10 Zarządzenia nr 68/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i najmu za najem i dzierżawę nieruchomości, z a r z ą d z a m  co następuje:

§1

 Przeznaczam do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/2019

                                                                                                                             Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                                                             z dnia 29 sierpnia  2019 r.

                                                                                                                             w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                                                             nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                             do dzierżawy

  

W Y K A Z

 nieruchomości położonej w obrębie Ożary przeznaczonej do dzierżawy

 1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – położona w obrębie Ożary, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1Z/00066715/6
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.185, AM – 2, działka nr 200 o pow. 1,38 ha, część 12500m ².
 3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy – część działki nr 200 o pow. 12500 m2.
 1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „US1.2 o funkcji podstawowej teren sportu i rekreacji.
 2. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana boisko sportowe . Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bezprzetargowej.
 1. Forma udostępnienia nieruchomości – dzierżawa na okres 3 lat.
 1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny w wysokości 0,10 zł za 1 m 2 rocznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, płatny
  z góry do 30–tego marca każdego roku. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 29 sierpnia 2019r. do dnia 20 września 2019r.

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 260/2019

                                                                                                                             Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                                                             z dnia 29 sierpnia 2019 r.

                                                                                                                             w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                                                             nieruchomości przeznaczonych

                                                                                                                             do dzierżawy

W Y K A Z

 nieruchomości położonej w obrębie Byczeń przeznaczonej do dzierżawy

 1. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej – położona w obrębie Byczeń, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1Z/00065392/6.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – poz. rej. G.5, AM – 1, działka nr 319 o pow. 1,42 ha.
 3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy – działki nr 319 o pow. 14200 m2.
 1. Przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „US 1. 3” o funkcji podstawowej teren sportu i rekreacji.
 2. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana – boisko sportowe.
 3. Forma oddania nieruchomości w dzierżawę – w drodze bezprzetargowej.
 1. Forma udostępnienia nieruchomości – dzierżawa na okres 3 lat.
 1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia – czynsz dzierżawny w wysokości 0,10 zł za 1 m 2 rocznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, płatny
  z góry do 30–tego marca każdego roku. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średni roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 29 sierpnia 2019r. do dnia 20 września 2019r.

 

 


Metryczka:

Wytworzył: Jadwiga Kowal
Data wytworzenia: 29.08.2019
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 04.09.2019