ZARZĄDZENIE Nr 261/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2019, upoważniającego Wójta Gminy do dokonywania zmian planu wydatków budżetowych – ustalam co następuje:

§1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są głównie:

– ze zmianami planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację świadczenia „Dobry start”;

– z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie rozbiórki budynku oraz betonowego postumentu przy ul. Krótkiej w Kamieńcu Ząbkowickim (15 000 zł) i remonty dróg gminnych wewnętrznych (10 000 zł).

 

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

Plan po zmianach

dochody          –   36 584 694,75

wydatki          –  39 844 770,75

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 261 - załącznik nr 1
ZARZĄDZENIE nr 261 - załącznik nr 2

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 30.08.2019
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 05.09.2019