ZARZĄDZENIE NR 274/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 4 uchwały nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działek nr 214/4, 214/6, 214/7 i 214/8 o łącznej pow. 1.8105 ha stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 26 a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się nieruchomości wymienione w § 1.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 

                                                                                  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 274/2017

                                                                                  Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                  z dnia 19 września 2017r.

                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości         

                                                                                  przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości położone w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 214/4 o pow. 0,2483 ha,
(RIVb- 0,1481, RV-0,1002 ha), poz. rej. G. 834,
Nr KW SW1Z/00058972/6.

 

Działka nr 214/6 o pow. 0,2957 ha
(RIVb-0,1530ha, RV-0,1427ha), poz. rej. G. 311,
Nr KW SW1Z/00066710/1.

 

Działka nr 214/7 o pow. 0,7799 ha
(RIVb-0,2754ha, RV-0,5045ha), poz. rej. G. 311,
Nr KW SW1Z/00066710/1.

 

Działka nr 214/8 o pow. 0,4866 ha
(RIVb-0,1094ha, RV-0,2894ha, PsV-0,0878ha),  poz. rej. G. 311,
Nr KW SW1Z/00066710/1.

 

Obręb w/w nieruchomości – Kamieniec Ząbkowicki I, AM – 18, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

Powierzchnia nieruchomości 1,8105 hapow. łączna
Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe niezabudowane, posiadające dostęp do drogi publicznej (działka nr 74/1 i 218).
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „MN3.1” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem „KDW” o funkcji podstawowej tereny dróg wewnętrznych
i dojazdów
. Na terenie działki nr 214/6 znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 47.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 274.930,00 zł

(słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych)

+ podatek VAT 23 %

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania,

najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy
Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę
 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2  

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu termin ten upływa z dniem 31 października 2017 r.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu  Ząbkowickim od dnia 19 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 19.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 20.09.2017


Poprzednie wersje: